Ψηφιακή Γεωργία / Digital Farming

Με αυτή την ανάρτηση εγκαινιάζουμε ένα νέο ιστολόγιο (blog) για την ψηφιακή γεωργία. Στόχος μας είναι να συμβάλλουμε στην ενημέρωση των ενδιαφερόμενων αγροτών, συνεταιρισμών, γεωπόνων και επιχειρήσεων του αγροδιατροφικού τομέα σχετικά με τις τεχνολογικές και επιχειρηματικές εξελίξεις, τα προϊόντα, τις εταιρείες, και τέλος, τα θεσμικά και κοινωνικά ζητήματα που εισάγει η ψηφιακή γεωργία.

Ψηφιακή γεωργία είναι η εισαγωγή και χρήση της πληροφορικής και των επικοινωνιών στην αγροτική παραγωγική διαδικασία. Παράγει όμως δεδομένα και πληροφορίες που είναι αξιοποιήσιμα σε όλη την αγροδιατροφική αλυσίδα: επεξεργασία, τυποποίηση και διάθεση των αγροτικών προϊόντων μέχρι και τον τελικό καταναλωτή.

Η ψηφιακή γεωργία υπόσχεται μείωση του κόστους και αύξηση της παραγωγής για τους αγρότες, ποιοτικότερα και ασφαλέστερα προιόντα για τους καταναλωτές, προστασία του περιβάλλοντος και αειφορία για όλους.

Πολλές από τις τεχνολογίες εφαρμόζονται εδώ και αρκετά χρόνια, κυρίως στα πλαίσια της Γεωργίας Ακριβείας, ενώ άλλες είναι πιο πρόσφατες:

  • Υπολογιστές στα μηχανήματα για καταγραφή δεδομένων (In Cab displays), συστήματα εφαρμογής μεταβλητής δόσης (VRA), αυτόματη καθοδήγηση (Autosteering) με GPS.
  • Λογισμικά διαχείρισης (Farm Management Software) και τεκμηρίωση ποιότητας και ιχνηλασιμότητας.
  • Δορυφορικές εικόνες και Drones για την παρακολούθηση και τον έλεγχο των καλλιεργειών.
  • Εφαρμογές παρακολούθησης αγρού (Field Scouting) με χρήση smartphones και tablets.
  • Δίκτυα αισθητήρων (IoT) σε θερμοκηπιακές αλλά και ανοιχτές καλλιέργειες που συλλέγουν και μεταδίδουν δεδομένα (φυτού, περιβάλλοντος και εδάφους) για την βελτιστοποίηση άρδευσης, λίπανσης και φυτοπροστασίας.
  • Συστήματα επεξεργασίας όλων των δεδομένων για την υποστήριξη λήψης αποφάσεων (Decision Support Systems).
  • Συλλογή, αποθήκευση και ανάλυση μεγάλου όγκου δεδομένων (Big Data) για πρόβλεψη (πχ. παραγωγής ή εξάπλωσης ασθενειών)

Είμαστε ακόμη στο αρχικό στάδιο των αλλαγών που θα επιφέρει η ψηφιοποίηση της αγροτικής παραγωγής, αλλαγές που πιθανότατα θα είναι τόσο ραγδαίες και μεγάλες που θα επιφέρουν μια αγροτική επανάσταση, παρόμοια με την εκμηχάνιση της γεωργίας και την μαζική και εκτεταμένη χρήση χημικών σκευασμάτων τις δεκαετίες μετά τον 2ο παγκόσμιο πόλεμο.

Όπως συμβαίνει με όλες τις τεχνολογικές εξελίξεις, υπάρχουν αρκετοί που δεν θα καταφέρουν να ακολουθήσουν. Αυτοί που θα επενδύσουν σε υποδομές, νέες γνώσεις και ικανότητες θα γίνουν πιο ανταγωνιστικοί και θα μεγαλώσουν.  Η ψηφιακή γεωργία σε συνδυασμό με το αυξανόμενο κόστος παραγωγής και την δημογραφική γήρανση μεταφέρει το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα από τις μικρές – οικογενειακές στις μεγάλες – επιχειρηματικές εκμεταλλεύσεις αλλάζοντας δραστικά την δομή της γεωργίας.